Doanh thu tài chính của Bảo hiểm Bảo Long tăng mạnh nhờ 888 tỷ đồng tiền gửi

doanh thu tai chinh cua bao hiem bao long tang manh nho 888 ty dong tien gui 65cdcef16e9ba

Trong quý 4/2023, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 34 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, một phần lớn là nhờ khoản 888 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong mục đầu tư tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, doanh thu thuần của Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) đạt gần 335 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 364 tỷ đồng, giảm 8% YoY. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 12% xuống gần 283 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này đạt gần 34 tỷ đồng, tăng tới 42%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 59% và 28% YoY, xuống 2,4 tỷ đồng và gần 58 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long đạt 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ gần 53 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 7%. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 9% lên 1.022 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính tính trong cả năm 2023 giảm 19%, đạt 123 tỷ đồng, chủ yếu do mức giảm sâu trong quý 1/2023 (giảm tới 80%). Bù lại chi phí hoạt động tài chính chỉ bằng 19% năm trước đó, đạt gần 2,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm được 7% xuống còn gần 245 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long tính trong cả năm 2023 chỉ tăng nhẹ 1 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 111 tỷ đồng.

Với mục tiêu doanh thu thuần đặt ra cho năm 2023 là gần 1.276 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 100 tỷ đồng, thì đến hết năm 2023, công ty hoàn thành 98,6% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, đóng góp nhiều nhất vào doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 của Bảo hiểm Bảo Long tiếp tục là mảng bảo hiểm xe cơ giới với doanh thu đạt gần 484 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ (chiếm 38%).

Vị trí thứ hai thuộc về mảng bảo hiểm con người, với doanh thu đạt 299 tỷ đồng, giảm 3%, chiếm 24% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Do giảm sâu so với cùng kỳ, mảng bảo hiểm hỏa hoạn, kỹ thuật và các rủi ro khác, đã rơi xuống vị trí thứ ba trong cơ cấu doanh thu của Bảo hiểm Bảo Long, với doanh thu đạt 269 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, chiếm 21%.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Long đạt 2.329 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Khoản tiền và tương đương tiền cũng giảm 11% xuống còn 572 tỷ đồng.

Tài sản tái bảo hiểm đạt 195 tỷ đồng, giảm 46%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8% xuống còn 394 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng giảm 9% xuống 284 tỷ đồng, các khoản phải thu khác giảm 9% xuống 144 tỷ đồng và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cũng giảm 19% xuống còn hơn 34 tỷ đồng.

Với mảng đầu tư tài chính, giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính của Bảo hiểm Bảo Long tăng 11% lên 940 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 7% xuống 758 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn gấp gần 4 lần con số đầu kỳ, lên 182 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết đã giảm mạnh 88%, từ 40,5 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng và giữ nguyên khoản đầu tư gần 20 tỷ đồng vào cổ phiếu chưa niêm yết. Mức giảm này đã kéo giá trị khoản chứng khoán kinh doanh giảm 56% xuống còn 21,2 tỷ đồng.

Cùng với giảm đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm Bảo Long cũng giảm mạnh đầu tư vào trái phiếu. Tại ngày 31/12/2023, so với đầu năm công ty đã không còn 25 tỷ đồng đầu tư trái phiếu ngắn hạn. Khoản đầu tư trái phiếu dài hạn cũng giảm từ 41,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu doanh nghiệp của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Bù lại, lượng tiền gửi ngân hàng kỳ này của Bảo hiểm Bảo Long tăng 20% so với đầu kỳ lên tổng cộng 888 tỷ đồng. Trong đó, 706 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng – 1 năm, giảm nhẹ 3%. Khoản tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm tăng vọt từ 6 tỷ đồng lên 182 tỷ đồng.

Nhờ được hưởng lãi suất từ các khoản tiền gửi ngân hàng, doanh thu hoạt động tài chính quý 4 của Bảo hiểm Bảo Long đã tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Bảo hiểm Bảo Long đã giảm 16% xuống còn hơn 1.492 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ giảm 16% xuống 981 tỷ đồng, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm nhẹ 3 tỷ đồng xuống 344 tỷ đồng… Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 của công ty tăng 12% lên gần 837 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế tăng từ 105 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng.

Nguồn : https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/